Walter John James

Lilian Vereker Hamilton
Walter John James
1903
médaille uniface en bronze, fonte
DM. 11,5 ; EP. 0,8 cm
Don Lilian Vereker Hamilton, 1904
DR © RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski
Lilian Vereker Hamilton
Oeuvre non exposée en salle actuellement